ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM

Günümüz globalleşen dünyası, işletmelerin birleşme ,dışa açılma uluslararası düzeyde karşılaştırabilme ve finansal kaynak ihtiyaçlarını uluslararası yatırımcılardan karşılamak istemeleri sonucu doğurmuş , dolayısıyla işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemini bir kat daha arttırmıştır .
Ancak her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe ilke ve uygulamaları uluslararası düzeyde finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmış , tüm bunlarda muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını gerektirmiştir.
Bağımsız denetim kapsamında yapılan çalışmalarımızda şirket yönetimi , şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar , özel finans kuruluşları ) gibi mali tablo kullanıcılarının stratejik , yatırımsal , faaliyetsel ve hedefsel karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar , tarafsız , doğru ve uluslararası kabul görmüş raporlama ilkelerine göre denetlenerek hazırlanmaktadır .
Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi ve bunun yanında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi şirketimizce gerekli tüm standartlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.
İnterodit Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak bağımsız denetime tabi olan şirketlere kaliteli, güvenilir ve zamanında sonuç verecek denetim hizmetlerinin yanı sıra, ilk defa bağımsız denetimle tanışacak olan işletmelerin muhasebe kadrolarının eğitimleri ve denetime hazır muhasebe sistemlerinin yapılandırılması hizmetlerini de başarıyla sunmaktayız.

İÇ DENETİM HİZMETLERİ

İç Denetim hizmetimizde esas amaç günümüzün gelişen ve karmaşıklaşan iş dünyasında mücadele eden müşterilerimize , etkin bir denetim mekanizması sunarak , başarının sürdürülebilir , istikrarlı ve kontrollü olmasını sağlamaktır .
İç denetim , bir organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için en gerekli unsurlardan biridir ve o olmaksızın etkin bir yönetim yaratmak mümkün değildir ve İç denetim başta ortaklar olmak üzere , tüm tarafları ilgilendiren ve onların menfaatlerini kollayan önemli bir araçtır.

İç Denetim Birimleri yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak aşağıdaki konularda denetim yapar ;

• Uyum denetimleri
• Mali denetimler
• Operasyonel denetimler
• Bilgi teknolojisi denetimleri
• Suitimal (yolsuzluk) denetimleri
• Yapısal denetimler
• Performans denetimleri
Bu noktada yapılan denetim sadece mali tablolarda sınırlı değil şirketin faaliyet gösterdiği tüm alanları kapsayacaktır ve bu sayede ;
• İşletme faaliyetlerinin sistematik olarak gözden geçirilmesini,
• Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanıldığının kontrol edilmesini,
• Uzun ve kısa vadeli iş stratejilerinin değerlendirilmesini,
• Genel anlamda iş yapma yöntemleri ve iş akışının değerlendirilmesini kapsar .
İç denetimler istenildiği taktirde sadece aşağıdaki ana başlıklardan biri ya da birkaçı ile de sınırlı tutulabilir ;
• Satın Alma
• Personel ve Ücretlendirme
• Pazarlama
• Stok Takibi
• Bayi Denetimi
• Maliyetleme
• Fiyatlandırma

VERGİ , DANIŞMANLIK & TASDİK HİZMETLERİ

Dünyada ve ülkemizde, mali ve hukuki mevzuatta sürekli yaşanan önemli değişikliklerin ulusal ve uluslararası vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması , şirketlerin aktif vergi danışmanlığı almasına ve vergi planlamasına ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır.
Bu çevrede, İnterodit Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 3568 sayılı yasa uyarınca yetkili bulunan yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile şirketinizin dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini tam tasdik hizmetleri kapsamında denetlemek , düzeltmek ve tasdik etmektedir.

Vergisel Hizmetlerimiz dahilinde ;
• Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannameleri’nin denetlenmesi, onaylanması ve tasdiki
• Vergi planlamasına ilişkin çalışmalar yapılması
• Gelir ve Kurumlar Vergisinin tüm uygulamalarına ilişkin profesyonel danışmanlık hizmeti verilmesi
• Sektöre uygun vergi ve muhasebe yapısının önerilmesi
• Yıl boyunca yapılan vergi denetimleri ile ilgili raporlamaların düzenli olarak yapılması
• Tam Tasdikli raporunun hazırlanması
• Transfer Fiyatlandırması raporları
• Vergi ihtilaflarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri
• İç kaynakların sermayeye eklenmesi raporları
• Birleşme,devir,bölünme ve Tür değiştirme raporları
• Katma Değer Vergisi iadesi ve tasdik işlemleri
• Vergiden istisna edilmiş gelirlerin tasdik işlemleri
• Ödenmiş sermayenin tespiti
• Teşvik , indirim , istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler ve tasdikleri
• Dahilde İşletme İzin Belgesine göre yapılan Katma Değer Vergisi Tecil – Terkin işlemleri Tasdiki hizmetleri verilmektedir.

MUHASEBE VE YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ

Şirketler , ana faaliyetlerine odaklanmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı faaliyetlerini dış kaynaklı profesyonellere devretme yoluna gitmektedirler.
İnterodit Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak size bu konuda da deneyim ve profesyonelliğimiz ile yardımcı olmak amacıyla sunduğumuz hizmetlerin bazıları şöyledir ;
• Muhasebe evrakının ulusal mevzuata göre yasal defterlere kaydedilmesi ve istenilen dilde raporlama
• Personel bordolarının hazırlanması ve kontrolü
• Sigorta bildirgelerinin ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi
• Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi
• Periyodik ve özel amaçlı raporların hazırlanması
• Şirketlerin muhasebe alt yapılarının yeniden oluşturulması ve bu süreçte yazılım seçimi , eleman temini
• Türk ve yabancı ortaklı şirket ve irtibat bürosu kuruluş aşamasından sonraki bildirimlerin Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Dairesine bildirimleri ,
• Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemleri ve şube açılışları,
• Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin nevi ve adres değişikliği
• Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketin kuruluşu ve kuruluş sonrasında danışmanlık
• Türkiyede faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışı merkez ofislerine gönderilmek üzere aylık , 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlama paketlerinin hazırlanması.

KURUMSAL FİNANS

Günümüz hızla değişen dünyasında ve rekabette; büyüme , yeni pazarlara açılma rakipleri tanıma , en uygun ortaklıkları belirleyebilme , şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır .
İnterodit Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tecrübeli uzman kadrosu ve titiz çalışması ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere kurumsal finans danışmanlığı kapsamda verilen hizmetler şöyle özetlenebilir ;

• Şirket değerlemeleri
• Alım-satım işlemlerine aracılık
• Birleşme ve devralma danışmanlığı ve nevi değişikliği
• Yerli ve yabancı iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi
• Alım öncesi şirket ön incelemesi (Due Diligence)
• Strateji analizi ve yönetim danışmanlığı
• Organizasyon yapılandırılması